Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy o nazwie [Nazwa Firmy] (dalej zwany "Sklepem") jest prowadzony przez AcomNEX Grzegorz Deręgowski, z siedzibą w 71-696 Szczecin, ul. Gołębia 45, NIP 852-172-73-58.

2. Sklep prowadzi sprzedaż oprogramowania wyłącznie na rzecz firm i przedsiębiorstw.

3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Sklepu oraz warunki zawierania umów sprzedaży oprogramowania.

4. Klientem Sklepu może być jedynie firma lub przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą.

§ 2. Zasady zamawiania i płatności

1. Zamówienie oprogramowania odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep umożliwia dokonywanie płatności za zamówione oprogramowanie za pomocą przelewów bankowych lub innych dostępnych w Sklepie metod płatności.

3. Ceny oprogramowania podane na stronie internetowej Sklepu są cenami netto, wyrażonymi w walucie PLN, i nie zawierają podatku VAT.

4. Faktury VAT wystawiane są na podstawie danych podanych przez Klienta podczas składania zamówienia.

§ 3. Dostawa

1. Oprogramowanie dostępne w Sklepie jest dostarczane drogą elektroniczną. Pliki do pobrania oraz klucze aktywacyjne są przesyłane na wskazany przez Klienta adres e-mail.

2. Termin dostawy oprogramowania ustalany jest indywidualnie z Klientem i zależy od dostępności produktu oraz wybranych przez Klienta opcji dostawy.

§ 4. Reklamacje i zwroty

1. Klient ma prawo do reklamacji oprogramowania w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności z zamówieniem.

2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail [Adres E-mail Firmy] w terminie 14 dni od daty dostarczenia oprogramowania.

3. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od ich zgłoszenia i informuje Klienta o wyniku postępowania.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep dokonuje wymiany wadliwego oprogramowania lub zwraca Klientowi odpowiadającą mu kwotę.

5. Klient nie ma prawa do zwrotu oprogramowania, jeśli zostało ono dostarczone zgodnie z zamówieniem i nie ma wad.

§ 5. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu jest AcomNEX Grzegorz Deręgowski.

2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i polityką prywatności dostępną na stronie internetowej Sklepu.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany w regulaminie nie wpływają na umowy zawarte przed datą ich wprowadzenia.

3. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych w Sklepie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu i może być swobodnie pobierany i drukowany przez Klienta.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z naszego sklepu internetowego i zawierania umów sprzedaży oprogramowania między firmami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed skorzystaniem z naszych usług.